Moralność chrześcijańska

Nr 2

Etyka chrześcijańska, jeśli ma pozostać prawdziwie chrześcijańską, musi zawsze zawierać prawdę objawioną. Tylko taką można przekazywać ją dzisiejszemu człowiekowi po to, żeby ukazać zamysł Boży w nowych systemach myśli ludzkiej oraz, żeby pośród wszystkich innych prób wyzwolenia człowieka ukazać przede wszystkim eschatologiczne zbawienie. Bardzo wyraźnie i konkretnie wskazania dotyczące budowania teologii moralnej podaje nam Dekret Soboru Watykańskiego II O formacji kapłańskiej: „Szczególną troskę należy skierować ku udoskonaleniu teologii moralnej, której naukowy wykład karmiony w większej mierze nauką Pisma świętego niech ukazuje wzniosłość powołania wiernych w Chrystusie i ich obowiązek przynoszenia owocu w miłości za życie świata” (nr 16).
Nie wymaga uzasadnienia stwierdzenie, że każda pozycja naukowa, która podejmuje zagadnienie moralności chrześcijańskiej w pełnym jej wymiarze, jest bardzo poszukiwana. Podejmując to zapotrzebowanie polska redakcja Communio w ramach serii książkowej, wydaje drugi tom, zatytuowany właśnie Moralność chrześcijańska. Prezentowana książka jest zbiorem artykułów o wymiarze międzynarodowym. charakter międzynarodowy zdaje się być pożytecznym choćby z tego względu, że Kościół w każdym państwie stara się wyrazić swoje poglądy w świetle właściwej moralności teologicznej i przedstawić tym samym bogatszą i wartościowszą panoramę etyki chrześcijańskiej.
Niniejszy zbiór wydaje się łączyć podstawowe tematy składające się dzisiaj na interesującą nas problematykę. Książka ta pragnie dać odpowiedź na trzy zasadnicze pytania: 1) co stanowi podstawę moralności chrześcijańskiej, 2) jaka jest teologiczna metoda argumentacji i wyrażania sądów, 3) jak moralność chrześciajańska próbuje podejść do problemów i pytań, które się wciąż nasuwają dzisiejszemu człowiekowi?
Tym samym zagadnienia zawarte w tej pozycji grupują się zasadniczo w trzy działy. Pierwsza część traktuje o antropologicznych i metodologicznych podstawach refleksji moralnej: od kryzysu wartości moralnych do świadomości moralnej dzisiaj; od antropologii do decyzji moralnej; od osoby ludzkiej i jej przeznaczenia do moralności i wolności. W drugiej części przedstawione zostały sposoby uzasadnienia moralności chrześcijańskiej. Wskazano tutaj na godność człowieka, na absolutną wartość osoby ludzkiej, na uzasadnienie moralności naturalnej. Jest tutaj również mowa o wyznaczniku moralności chrześcijańskiej, o specyfice działania chrześcijańskiego, czy też o nowej moralności prowizorycznej. W trzeciej części analizowane są węzłowe punkty współczesnej problematyki moralnej oraz wskazano tutaj na praktyczne sugestie etyki chrześcijańskiej, możliwe do realizacji w warunkach współczesnego świata. Między innymi poruszone są takie zagadnienia, jak : władzy i polityki, odpowiedzialności chrześcijan za życie gospodarcze, etyki nauki, manipulowania genetycznego.

SPIS TREŚCI

 • Absolutna wartość osoby miejscem spotkania i zespolenia etyki świeckiej z moralnością religijną [Marciano Vidal]
 • Antropologia i pokusy biologa [Juan Luis Ruiz de La Pena]
 • Czym jest godność ludzka? [Johannes Messner]
 • Destrukcyjne skutki grzechu [Zbigniew Sareło SAC]
 • Etyka a uczuciowość [Alain Cugno]
 • Genetyczna manipulacja człowieka przyszłości [Marceliano Arranz]
 • Kryzys wartości moralnych [Marciano Vidal]
 • Luter a podstawy moralności [Georges Chantraine SJ]
 • Moralność naturalna czy wynaturzenie moralności? [Dominique Folscheid]
 • Możliwość i konieczność etyki nauki [Aniela Dylus]
 • Nawrócenie chrześcijańskie a prawda etyki [Paul Toinet]
 • Osoba ludzka i jej przeznaczenie [Jean Hendrik Walgrave OP]
 • Podejmować decyzję [Jean-Noel Dumont]
 • Ponad kontemplacją i działaniem [Hans Urs von Balthasar]
 • Powołanie do doskonałości jako zasadniczy rys moralności chrześcijańskiej [Paweł Góralczyk SAC]
 • Prawo do życia w kontekście współczesnych zagrożeń [Ks. Henryk Skorowski]
 • Sekularyzacja kultury [Franciszek Adamski]
 • Specyfika postępowania chrześcijanina [Michel Sales]
 • Sumienie pomiędzy wolnością a prawem [Helmut Kuhn]
 • Uzasadnienie moralności naturalnej [Georges Kalinowski]
 • Wprowadzenie [Paweł Góralczyk SAC]
 • Wszyscy mówią o prawach; my mówimy o obowiązkach [Antoni Bohm]
 • Wyznacznik moralności chrześcijańskiej [Kardynał William Baum]
 • Życie w duchu a etyka wolności [Albert Chapelle]

Lista numerów