Polityka prywatności

Ochrona danych osobowych.

  1. Administratorem danych http//www.communio.pl/ jest Pallottinum Wydawnictwo SAC, ul. Przybyszewskiego 30, 60-959 Poznań, NIP 779 000 01 344, REGON 040059172-00037. Administrowanie danymi odbywa się na podstawie obowiązujących przepisów:

    – rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady UE z dnia 27.04.2016 r. w spr.  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w spr. swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE L 119 s.1, zwanym dalej RODO,
    – ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych – tekst jednolity Dz.U nr 922 z 2016 r. z zmianami  Dz.U. nr 138, 723 z 2018 r.
    – ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną z późniejszymi zmianami.

  2. Administrator zobowiązuje się do bezpiecznego przechowywania danych poprzez zastosowanie środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ich ochronę, w szczególności przez zabezpieczenie danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.
  3. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone , zgodnie z zawartą umową z podmiotem przetwarzającym.