Człowiek w poszukiwaniu Boga. Zagadnienia filozoficzne.

Nr 22

Filozofia jest umiłowaniem mądrości wypływającym ze świadomości niewiedzy.

Tym pasjonującym zmaganiom filozofii grozi jednak ciągle, że stacje pośrednie jej dociekań bierze się za stacje docelowe. Filozofia jest bowiem możliwa tylko w niewiedzy, którą pociąga nieuświadomiony Absolut. A że ów nieuświadomiony Absolut przygotowuje miejsce myśli o Bogu, problem Boga – zauważalnie czy niepostrzeżenie, pozytywnie czy negatywnie – odgrywa określoną rolę w każdej filozofii.

Świadomość taka towarzyszyła autorowi książki przy przedstawianiu drogi, na której spotkamy przegląd myśli od antyku do współczesności. Droga ta zaczyna się od człowieka, gdyż on jest punktem, z którego wychodzi pytanie o rzeczywistość transcendującą świat. Książka ukazuje, że to właśnie pytanie ukierunkowane jest na Boga.
W zasadniczej części podręcznika zostały przedstawione spory o istnienie Boga. Dowody na istnienie Boga stanowią wprawdzie wyzwanie dla myślenia, lecz nie obligują do przyjęcia Jego istnienia z nieodpartą mocą właściwą twierdzeniom matematyki. Według argumentów za rozumnym przyjęciem wiary w Boga chodzi tu o stosunek filozoficznego myślenia o Bogu do żywej wiary w Niego.

Rekapitulując naszkicowano drogi poszukiwania Boga, które prowadzą do zawierzenia; drogi, które przeszli niektórzy myśliciele, mając świadomość problemów, jakie na nich napotkają. Ponieważ nawet pozytywna odpowiedź na pytanie o Boga nie wycisza tych problemów, pytający się odsyłany jest ciągle do siebie samego i do swojego skończonego świata. Owo bycie odsyłanym wszakże nie dowodzi daremności filozofowania, a stanowi etap na drodze przybliżania się do celu poszukiwania w skończoności, na drodze, która nigdy się nie kończy.

Norbert Fischer – rocznik 1947, studia w Mainzu i Freiburgu (filozofia, teologia, germanistyka), promowany 1 1978 r., habilitacja w 1985 r. w zakresie filozofii w Mainzu. Profesor filozofii w Mainzu (1986-1989), Trewirze (1989-1991) i w Paderborn (1991-1995), a od zimowego semestru 1995/1996 na Katolickim Uniwersytecie w Eichstätt. Opublikował m.in.: „Die Transzendenz in der Transzendentalphilosophie” (1979), „Augustins Philosophie der Endlichkeit” (1987) i wiele artykułów w czasopismach i pracach zbiorowych.

SPIS TREŚCI

 • Dystans dzielący ludzkie myślenie o Bogu od rzeczywistości Boga w filozofii Platona
 • Fenomenologia innego jako tło filozoficznego mówienia o Bogu u Emmanuela Levinasa
 • Krytyczna prezentacja kilku przykładowych form ateizmu
 • Krytyka metafizyki Immanuela Kanta i bezbożne myślenie Martina Heideggera jako drogowskazy koniecznego zadania
 • Poszukiwana w pytaniu o Boga rzeczywistość jako punkt wyjścia metody analogicznego wykładu o Bogu
 • Próba systematycznego wyjaśnienia istoty problemu Boga
 • Problem pytania o przymioty i o istotę Boga
 • Przedstawienie najważniejszych odziedziczonych dróg do filozoficznego wykazania istnienia Boga
 • Sens wypracowania dowodów na istnienie Boga i modalny charakter możliwych rezultatów
 • Tożsamość pytającego i metafizyczna skłonność ludzkiej natury.
 • Transcendujące myślenie a filozoficzne pytanie o Boga
 • Zasadność podstaw negacji istnienia Boga i jego dowodliwość
 • Świadomość niepojmowalności Boga na drogach poszukiwania Boga u Augustyna i Kuzańczyka
 • Świadomość rozdarcia między bogiem myśli a bogiem doświadczenia u Błażeja Pascala
 • Źródła problemu Boga w przeżyciu i trwała problematyczność ich treści

Lista numerów