Modlitwa różańcowa

Nr 143

Modlitwa różańcowa, składająca się ze stu pięćdziesięciu Ave Maria, podzielonych na piętnaście dziesiątek, oraz z piętnastu Pater noster i tyluż Gloria Patri wraz z podziałem na tajemnice – piętnaście wydarzeń z życia Chrystusa i Maryi, które trzeba rozpamiętywać przed odmówieniem każdego Pater noster – została ustanowiona przez papieża św. Piusa V, dominikanina, w liście apostolskim Consueverunt romani pontifices, ogłoszonym 17 września 1569 roku (Papież Jan Paweł II w liscie apostolskim Rosarium Virginis Mariae rozwinął tę tradycyjną formę trzyczęściowego różańca, uzupełniając ją o czwartą część, tajemnice światła, dotyczące życia publicznego Chrystusa między chrztem w Jordanie a męką).

Moment ten poprzedził długi, trwający blisko osiem stuleci, okres rozwoju poszczególnych jej elementów, które wyrosły z różnych form pobożności wieków średnich. Papież Paweł VI, w adhortacji apostolskiej Marialis cultus, uznał różaniec za „latorośl, która wyrosła z czcigodnego pnia świętej liturgii” (Pawł VI, adhortacja apostolska Marialis cultus, nr 48)

SPIS TREŚCI

  • Eucharystia jako sakramentalne wcielenie Jezusa [Michael Figura]
  • Macierzyństwo w Biblii [Henri Cazelles]
  • Maryja Matką jedności [Alejandro Martinez Sierra SJ]
  • Myśl Prymasa Stefana Wyszyńskiego na temat modlitwy różańcowej [Jolanta Ewartowska]
  • Od modlitwy ustnej do modlitwy kontemplacyjnej. Nowa mistagogia różańca [Jesus Castellano Cervera OCD]
  • Różaniec – kontemplacja tajemnic Chrystusa sercem Maryi [Stefano de Fiores]
  • Różaniec w katechezie [Stanisław Dziekoński]
  • Tajemnice światła: medytacja biblijna [Patrizio Rota Scalabrini]
  • Zarys historii różańca [Stanisław Maria Kałdon OP]

Lista numerów