Pielgrzymowanie

Nr 100

„Używane przez nas słowo „pielgrzym” z którego utworzono rzeczownik „pielgrzymka”, ma swe źródło w łacińskim terminie „peregrinus”, który w średniowieczu przyjął formę „pelegrinus”. 

Pochodząc etymologicznie od wyrażeń: „per ager” („przez pole”) i „per eger” („spoza granicy”), termin ten wskazuje na kogoś, kto jest obcokrajowcem. W tym sensie użytwano go aż do XI w.: „pelegrinus” był kimś, kto „nie miał prawa do obywatelstwa”. W epoce wypraw krzyżowych i wielkich katedr znaczenie to uległo głębokiej przemianie: „pelegrinus” stał się chrześcijaninem, który idzie w poszukiwaniu rzeczy świętych. 

 W swej istocie ten późniejszy sens terminu wyraża bardzo starożytną rzeczywistość, która nie tylko sięga samych początków chrześcijaństwa, lecz także wykracza poza granice Abrahamowych religii monoteistycznych. W różnych religiach i kulturach starożytnych pielgrzymka oznacza czas w religijnym życiu społecznym i indywidualnym” – pisze Julien Ries w artykule „Panorama pielgrzymek. Aspekty religijne i kulturowe”

SPIS TREŚCI

 • „Sequela Christi” a pielgrzymka wewnętrzna w czasach nowożytnych [Dorino Tuniz]
 • „Wejść na drogę krzyża…” [Anna Vicini]
 • Abraham i Boży lud pielgrzymi [Gianfranco Ravasi]
 • Geografia chrześcijańskiego pielgrzymowania [Georges Chantraine SJ]
 • Jerozolima – w czasie i wieczności [Jacques Perrier]
 • Odnowa pielgrzymowania w dobie kontrreformacji: wkład jezuitów [Marie-Christine Gomez-Geraud]
 • Panorama pielgrzymek [Julien Ries]
 • Pielgrzym Jezus i Jego pierwsi naśladowcy [Hugolin Langkammer OFM]
 • Piesza Pielgrzymka Warszawska [Alfred Dyr SAC]
 • Początki pielgrzymek do Rzymu „ad limina Apostolorum” [Basema Hamarneh]
 • Topografia duchowa i żarliwość wiernych: dwie luki w refleksji dotyczącej pielgrzymek [Olivier Chaline]
 • W drodze… „do kraju, który ci ukażę” (Rdz 12, 1) [Stefaan van Calster]
 • Wielka pielgrzymka muzułmanów i jej życiowe znaczenie [Jacques Jomier]

Lista numerów