Biblijna wiara w Boga

Joseph RATZINGER

DOI: 10.48224/COM-213-2021-11

Streszczenie
Joseph Ratzinger w swoim artykule ukazuje biblijną wiarę w Boga.
Autor podkreśla, że kto chce rozumieć wiarę w Boga zawartą w Biblii,
musi śledzić jej rozwój historyczny, począwszy od patriarchów Izraela aż do ostatnich pism Nowego Testamentu. Stary Testament, od którego wychodzi ukazuje przewodnią myśl badań niemieckiego teologa, który idąc
za nauką Starego Testamentu wypowiedział się o Stwórcy zasadniczo
w dwóch nazwach: „Elohim i „Jahwe”. Te dwa główne nazwania Boga
wyrażają odcięcie się i wybór, jakich Izrael dokonał w ówczesnym świecie
religijnym, a zarazem ukazują to, za czym się poprzez ten wybór, poprzez
wzrastający wpływ tego, co zostało wybrane, pozytywnie opowiedział.
Ratzinger ukazuje, że w biblijnym pojęciu Boga występują zawsze dwa
elementy. Z jednej strony osobowość, bliskość, możność wzywania Go,
pomoc osobista, wszystko to, co kondensuje się w nadaniu Mu imienia,
zostało zapowiedziane już w myśli o „Bogu ojców, Abrahama, Izaaka,
Jakuba”, później zaś zogniskuje się w myśli o „Bogu Jezusa Chrystusa”.
Zawsze chodzi o Boga ludzi, Boga mającego oblicze, Boga osobowego;
ku Niemu kierował się wybór i decyzje wiary ojców, od Niego prowadzi
długa, lecz prosta droga do Boga Jezusa Chrystusa.

<<wstecz