Rozum i wiara

Nr 111

W swych założeniach i programach czasopismo Communio pragnie skierować wiedzę teologiczną ku życiu wspólnoty Kościoła.

Redakcje Communio podejmują nieustannie wysiłki by czasopismo to pomagało chrześcijaninowi w odszukaniu drogi lepszego zrozumienia słowa Bożego i swego miejsca w Kościele i świecie.
Communio zamierza stać się więzią łączącą Kościoły i teologów różnych krajów; umożliwić wzajemny przepływ doświadczeń religijnych i myśli teologicznej.

Czasopismo to stawia sobie również za cel przybliżenie poglądów teologicznych w sposób zrozumiały i dostępny dla duszpasterza, stwarzając płaszczyznę porozumiewawczą między teologicznym myśleniem a pastoralnym działaniem; pragnie prezentować pracę teologiczno – naukową, pozostającą w służbie Objawienia Bożego.

SPIS TREŚCI

  • „Dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy” [Lucjan Balter SAC]
  • Bóg i ludzkie pytania [Ks. Andrzej Perzyński]
  • Czysty rozum w granicach religii [Olivier Boulnois]
  • Encyklika Jana Pawła II „Fides et ratio” [Kardynał Joseph Ratzinger (Benedykt XVI, papież)]
  • Kulturowy wymiar wiary chrześcijańskiej [Ellero Babini]
  • Nauka a zmysł religijny [Alberto Strumia OP]
  • Od teologii „siedzącej za biurkiem” do teologii „modlącej się na kolanach” [Anton Štrukelj]
  • Rozważania o problemach reologii jako przedmiotu zainteresowania rozumu [Alfonso Carrasco]
  • Wiara i rozum w świetle filozofii [Roman Forycki SAC]
  • Wzajemne oddziaływanie wiary i rozumu w uprawianiu teologii [Marian Kowalczyk SAC]

Lista numerów