Nowy Katechizm Katolicki

Nr 82

Dwadzieścia lat po zakończeniu Soboru Watykańskiego II, w październiku 1985 r. Ojciec Święty zwołał Synod Nadzwyczajny, którego członkami, inaczej niż w przypadku Synodu Zwyczajnego, byli Przewodniczący wszystkich Konferencji Episkopatów Kościoła katolickiego. Nie chodziło tylko o uroczyste uczczenie w ten sposób rocznicy wielkiego wydarzenia w historii Kościoła, w którym uczestniczyli zaledwie nieliczni biskupi spośród zebranych na tym Synodzie. Jego zamiarem nie było też tylko spojrzenie wstecz, lecz także naprzód, aby dostrzec aktualną sytuację Kościoła, jeszcze raz rozważyć podstawowe zamierzenia Soboru, zapytać, w jaki sposób można wcielić w życie jego dyrektywy i zapewnić im owocność w przyszłości.
W tym kontekście zrodziła się również idea Katechizmu Kościoła powszechnego, analogicznego do Katechizmu Rzymskiego, opublikowanego w 1566 r., który w owym czasie bardzo mocno się przyczynił do odnowy katechezy i przepowiadania zgodnie z duchem Soboru Trydenckiego.
Idea wydania Katechizmu Soboru Watykańskiego II nie była całkowicie nowa. W ostatniej fazie Soboru na przykład niemiecki kardynał Jager zaproponował, aby Sobór polecił zredagowanie takiej książki w celu nadania konkretnej formy zmianom wprowadzanym na terenie doktryny.
Biskupi obecni na Synodzie w 1985 r. przyznali rację temu przekonaniu: nadszedł stosowny czas opublikowania katechizmu Soboru Watykańskiego II. Wszakże łatwiej było powierzyć komuś wykonanie tego zadania, niż je wypełnić.
Należało zredagować „projekt katechizmu Kościoła powszechnego lub kompendium doktryny katolickiej (dotyczące wiary i moralności), które mogłoby stanowić punkt odniesienia dla katechizmów przygotowanych bądź też przewidywanych w różnych regionach”. Ojcowie orzekli ponadto, że wykład doktryny powinien być „biblijny i liturgiczny”. Miała to być „święta doktryna dostosowana do obecnego życia chrześcijan”.

SPIS TREŚCI

  • „Katechizm Kościołą Katolickiego” jako narzędzie nowej ewangelizacji [Helmut Moll]
  • „Symfonia” wiary w Katechizmie Kościoła Katolickiego [Crescenzio Sepe]
  • Adresaci Katechizmu [Bp Alessandro Maggiolini]
  • Formacyjny wymiar Modlitw Eucharystycznych we Mszach świętych z udziałem dzieci [Ks. Marek Demczuk SAC]
  • Katechizm Kościoła Katolickiego a nowożytna tradycja katechetyczna [Paola Vismara Chiappa]
  • Katechizm Kościoła Katolickiego a optymizm zbawionych. [Kardynał Joseph Ratzinger (Benedykt XVI, papież)]
  • Katechizm Kościoła Katolickiego. Refleksje teologiczno – pastoralne [Bp Karl Josef Romer]
  • O nowym Katechizmie Kościoła Katolickiego [Bp Antonio Canizares]
  • Święci Kościoła – obrońcy i słudzy wiary [Aldino Cazzago]

Lista numerów