Wpływ protestantyzmu na rozwój ekonomii i gospodarowanie. Analiza dokumentów źródłowych z XVI wieku i XVII wieku

Jan JAŚKOWIAK

DOI: 10.48224/COM-216-2021-117

Streszczenie
Religia stanowi ważną determinantę w perspektywie rozwoju społecznego. Jest także ważnym czynnikiem wpływającym na funkcjonowanie
i instytucje ekonomiczne. Szczególnie w sferze około biznesowej i zarządczej poprzez wpływ na wprowadzanie kody kulturowego i etycznego. W niniejszym artykule przeanalizowano pierwotne dokumenty poszczególnych
nurtów protestantyzmu z XVI i XVII wieku. Wśród nich znajdują się prace
autorstwa m.in. Marcina Lutra, ale także oficjalne dokumenty wyznaniowe,
jak np. deklaracje wiary m. in. kalwinizmu, kościoła prezbiteriańskiego,
kongrecjonalizmu, czy baptyzmu. Dogłębne zbadanie i przeanalizowanie
umożliwiło sformułowanie wniosków, które stanowią o tym, że zmiany
w zakresie ekonomicznym i gospodarczym nie stały u źródła nauczania
poszczególnych nurtów protestantyzmu. Nauczanie to było skoncentrowane wyłącznie na relacji z Bogiem. Należy jednak zauważyć, że pośrednio
nauka płynąca z protestantyzmu utorowała drogę do ewolucji myśli społecznej w perspektywie gospodarowania i ekonomii.

(reszta artykułu w wydaniu papierowym)

<<wstecz