WPROWADZENIE

KS. JAROSŁAW M. LIPNIAK
Redaktor Naczelny

DOI: 10.48224/COM-215-2021-7

Refleksja teologiczna nad zagadnieniem pośrednictwa jest
refleksją wymagającą nieustannego namysłu i być może reinterpretacji. Teologia pośrednictwa dotyczy relacji personalistycznej, w której zaangażowane są dwa podmioty. Pierwszym jest
odwieczny Bóg, który jest ze swej natury niezmienny. Drugim
podmiotem jest człowiek, przechodzący fazy swojego rozwoju,
odkrywania i budowania własnej tożsamości, która często nie jest
wolna od różnych błędów. Dlatego też teologia pośrednictwa nie
może być ujmowana w myśli teologicznej statycznie, jako jakieś
dobro, które może być posiadane na sposób rzeczy. Zagadnienie
pośrednictwa we współczesnej krytyce teologicznej powinno być
przedstawiane dynamicznie – jako wejście człowieka w Boże plany zbawcze, których celem jest zjednoczenie ludzkości z Bogiem.
Tak więc teologia pośrednictwa powinna doceniać personalistyczną i dialogiczną strukturę usprawiedliwienia.
Z tego względu teologia katolicka jest przestrzenią, gdzie Magisterium Kościoła Rzymskokatolickiego pod natchnieniem Ducha Świętego głosi niezmienną prawdę o Bogu, który w Jezusie
Chrystusie pragnie zbawić wszystkich ludzi. Urząd Nauczycielski
Kościoła co pewien czas przypomina, że teologia usprawiedliwienia w Jezusie powinna być nieustannie pogłębiana. Z tego względu Kongregacja Nauki Wiary 22 lutego 2018 roku wydała dokument zatytułowany Placuit Deo1 (Spodobało się Bogu). W liście
tym Kongregacja zwraca uwagę na dwie groźne tendencje, będące niejako nowoczesną odmianą starożytnych herezji pelagianizmu i gnostycyzmu, sprowadzające zbawienie do pracy nad sobą

lub odrywające je od otaczającej nas rzeczywistości. Dokument
ten jest więc kontynuacją refleksji, podjętej przez kardynała Józefa Ratzingera w deklaracji o jedyności i powszechności zbawczej
Jezusa Chrystusa i Kościoła Dominus Jesus2
. Aktualny dokument Kongregacji stawia sobie za zadanie
pogłębienie nauczania Kościoła o zbawieniu dokonanym przez
Chrystusa, który jest Pośrednikiem, oraz o ukazanie go we właściwym świetle wobec przemian kulturowych naszych czasów.
Utrudniają one współczesnemu człowiekowi zrozumienie orędzia
chrześcijańskiego, głoszącego, że Jezus jest, jedynym Zbawicielem wszystkich ludzi i całej ludzkości. Dlatego też trzeci numer
tegorocznego kwartalnika Communio podejmuje się teologicznej
refleksji nad zagadnieniem pośrednictwa.

(dalsza część artykułu w wersji papierowej)

<<wstecz