Energia Boga Ojca w teologii Piotra Liszki

Ks. Jarosław M. LIPNIAK

DOI: 10.48224/COM-213-2021-43

Streszczenie
Celem niniejszego artykułu jest ukazanie energii Boga Ojca w teologii Piotra Liszki. Teologiczna refleksja nad energiami Boskimi w naszej
Tradycji Zachodniej nigdy nie zdołała się rozwinąć w sposób należyty
i usystematyzowany. Trzeba więc z największym uznaniem pochylić się
nad teologią Piotra Liszki i przyznać, że podejmuje on od wielu lat uzupełnić ten brak. Współczesna teologia, nie tylko polska ale i światowa,
powinna iść za światłem, które zapalił polski teolog i podejmować o wiele częściej teologiczną refleksję nad energiami niestworzonymi, w oparciu
o pełną refleksję Tradycji Wschodniej i Tradycji Zachodniej. Teologia nie
może ograniczyć się do przypominania historii sporów ale powinna podjąć
próbę opracowania nowego i pełniejszego ujęcia omawianego zagadnienia.
Zadaniem teologii jest wskazanie, w jaki sposób energie wiążą substancję
Boga z trzema Hipostazami, a także, w jaki sposób wiążą ludzi z Bogiem.

<<wstecz