REFLEKSJE NA TEMAT KAPŁAŃSKIEGO OJCOSTWA W ŚWIETLE WSPÓŁCZESNYCH WYZWAŃ / REFLECTIONS ON PRIESTLY FATHERHOOD IN LIGHT OF CONTEMPORARY CHALLENGES

KS. ANTONIO LÓPEZ FSCB
Pontifical John Paul II Institute for Studies on Marriage and Family
in Washington, D.C., USA

DOI: 10.48224/COM-210-2020-109

Abstract

In „Reflections on Priestly Fatherhood in Light of Contemporary Challenges”, Antonio López observes that the current crisis in the Church „represents a call to rediscover what priestly existence is about and to re-decide with greater awareness, freedom, and totality in its favor”. He thus considers the mystery of the priesthood, which is both nuptial and paternal, as bringing together two essential aspects of the incarnate God’s faithful love for his people, both of which involve the integrated maleness of the priest as embodied icon of that love. If we recognize the role of the body and the essential nature of the sexual difference, López argues, then „it is possible to see the conflict affecting the paternal and spousal dimensions of the ordained priesthood centers on one point: the rejection of the fruitful receptivity proper to love”.

Keywords: priesthood, identity, fatherhood, theology, salvation, identity

Streszczenie

W „Refleksjach na temat ojcostwa kapłańskiego w świetle współczesnych wyzwań” Antonio López zauważa, że obecny kryzys w Kościele „stanowi wezwanie do ponownego odkrycia, na czym polega egzystencja kapłańska, i do ponownego podjęcia decyzji z większą świadomością, wolnością i całością na jej korzyść”. W ten sposób uważa tajemnicę kapłaństwa, która jest zarówno małżeńskim, jak i ojcowskim, połączeniem dwóch zasadniczych aspektów wiernej miłości wcielonego Boga do swego ludu, z których oba obejmują integralną męskość kapłana jako ucieleśnionej ikony tej miłości. Jeśli uznamy rolę ciała i zasadniczą naturę różnicy płci, argumentuje López, wówczas „można dostrzec, że konflikt wpływający na wymiar ojcowski i oblubieńczy święceń kapłańskich koncentruje się w jednym punkcie: odrzuceniu owocnej otwartości właściwej dla miłości”.

Słowa kluczowe: kapłaństwo, tożsamość, ojcostwo, teologia, zbawienie, tożsamość

(dalsza część artykułu w wydaniu papierowym)


<<wstecz