Czy Apokalipsa jest tysiącletnia? / Is the Apocalypse a thousand years old?

o. Ugo VANNI SJ
Pontificio Instituto Bíblico, Roma

DOI: 10.48224/COM-208-2019-7

Abstract

Father Ugo Vanni in his article shows the relationship between the Millenarianism and the Apocalypse. The author emphasizes that over the centuries supporters of Chiliasm, among others ebionites, cerntians, millennialists were inspired above all by the twentieth chapter of the Apocalypse of Saint. John the Apostle. That is why the author puts under exegesis these parts of the Holy Bible. In the light of the results of exegesis, we can interpret the basic requirements of millenarianism , which are very significant even for today’s Christian. The article shows the complex message of the kingdom in this difficult passage, we can say that Rev 20: 1-10, on the one hand protects Christians against pessimism and hopelessness, but gives a certain illusion of paradise on earth, and on the other hand encourages Christians to be responsible for the development of strong faith and cooperation with Christ. This is the thousand-year message of the Apocalypse.

Keywords: Millenarianism, Apocalypse, Chiliasm, utopia, pessimism, faith, joy

Streszczenie

Ojciec Ugo Vanni w swoim artykule ukazuje relację millenarymu i Apokalipsy. Autor podkreśla, że na przestrzeni wieków zwolennicy chiliazmu m.in. ebionici, ceryntianie, millenaryści inspirowali się przede wszystkim dwudziestym rozdziałem Apokalipsy św. Jana Apostoła. Dlatego Autor poddaje egzegezie te część Pisma Świętego. W świetle wyników egzegezy możemy interpretować podstawowe wymagania millenarianizmu, które są bardzo znaczące nawet dla dzisiejszego chrześcijanina. Artykuł pokazuje złożone przesłanie o królestwie w tym trudnym fragmencie, możemy powiedzieć, że Ap 20,1-10, z jednej strony strzeże chrześcijan przed pesymizmem i beznadziejnością, ale daje pewne złudzenie raju na ziemi a z drugiej strony zachęca chrześcijan do odpowiedzialności za rozwój silnej wiary i współpracy z Chrystusem. Takie jest tysiącletnie przesłanie Apokalipsy.

Słowa kluczowe: Millenaryzm, Apokalipsa, chiliazm, utopia, pesymizm, wiara, radość

(dalsza część artykułu w wydaniu papierowym)

<<wstecz