Kryteria recenzji artykułów / Criteria for reviewing of the articles

Zasady recenzowania artykułów publikowanych w Międzynarodowym Przeglądzie Teologicznym „Communio”

Poniższa procedura została opracowana na podstawie wytycznych Ministerstwa Nauki Szkolnictwa Wyższego, zawartych w dokumencie pn. „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce”, Warszawa 2011.

  1. Redakcja „Communio” kieruje się w procesie recenzowania artykułów kierowanych do publikacji zasadami: profesjonalizmu, anonimowości, obiektywizmu, bezstronności, zachowania  należytej staranności i unikania konfliktu interesów.
  2. Artykuły przysłane do publikacji w „Communio” są kierowane do Redaktora Naczelnego, który dokonuje oceny zgodności nadesłanych materiałów z zatwierdzonym przez Radę Naukową rocznym ramowym programem tematycznym „Communio”.
  3. Redaktor Naczelny, zgodnie z zasadą profesjonalizmu, kieruje nadesłane artykuły do recenzji przez dwóch niezależnych recenzentów, specjalizujących się w danej tematyce.
  4. Podczas procesu recenzowania zachowywana jest poufność oraz zasada anonimowości (nie ujawnia się autorom artykułów nazwisk recenzentów).
  5. W celu zachowania obiektywizmu, bezstronności oraz w celu eliminacji konfliktu interesów artykuły są przesyłane do recenzji osobom spoza jednostki, w której jest zatrudniony autor artykułu.
  6. W celu zachowania zasady należytej staranności w przypadku stwierdzenia znaczącej różnicy w ocenie Redaktor Naczelny kieruje artykuł do trzeciej recenzji.
  7. Redaktor Naczelny we współpracy z Redaktorem Tematycznym decyduje o przyjęciu do publikacji lub odrzuceniu artykułów.
  8. Autor jest informowany o wyniku dokonanej recenzji i decyzji redakcji o przyjęciu lub odrzuceniu artykułu w ciągu trzech miesięcy.
  9. Recenzje w formie pisemnej są przechowywane w aktach Redakcji przez okres trzech lat.

 Principles of reviewing of articles published in the International Theological Review „Communio” 

 The following procedure was developed on the basis of the guidelines of the Ministry of Science and Higher Education included in the document entitled „Good Practices in Review Procedures in Science”, Warsaw 2011.

1. The editorial office of „Communio” obeys  the principles of professionalism, anonymity, objectivity, impartiality, due diligence and avoiding conflicts of interest in the process of reviewing articles for publication.

2. Articles submitted for publication in „Communio” are directed to the Editor-in-Chief, who assesses the compliance of the submitted materials with the annual „Communio”  thematic framework program approved by the Scientific Council.

3. The Editor-in-Chief, in accordance with the principle of professionalism, directs the submitted articles for review by two independent reviewers specializing in a given subject.

4. During the review process, confidentiality and the principle of anonymity are kept (the names of the reviewers are not disclosed to the authors of the articles).

5. In order to maintain objectivity, impartiality and to eliminate the conflict of interest, articles are sent for review by people from outside the unit where the author of the article is employed.

6. In order to observe the principle of due diligence, in the event of a significant difference in assessment, the Editor-in-Chief sends the article to a third review.

7. The Editor-in-Chief in cooperation with the Theme Editor decides whether to accept or reject articles for publication.

8. The author is informed about the result of the review and the editorial office’s decision to accept or reject the article within three months.

9. Written reviews are kept in the Editorial Office’s records for a period of three years.

Wymagania redakcyjne dotyczące tekstów publikowanych w „Communio”

1. Redakcja przyjmuje materiały w formie artykułów naukowych, recenzji publikacji naukowych oraz sprawozdań z konferencji czy też sympozjów naukowych, które nie były wcześniej publikowane. W „Communio” prezentowane są publikacje w języku polskim, niemieckim, angielskim, włoskim i hiszpańskim.

2. Każdy nadesłany artykuł jest poddawany recenzji dwóch specjalistów z danej dziedziny, dlatego należy się liczyć z faktem, że Redakcja może nie przyjąć artykułu do druku lub zwrócić się do autora z prośbą o dokonanie, sugerowanych przez recenzentów, uzupełnień czy poprawek. Ze względu na długi proces kwalifikacji materiałów do druku, prosimy o możliwie wczesne przesyłanie materiałów do Redakcji. Na decyzję o publikacji materiału w danym numerze „Communio” będzie wpływała między innymi kolejność nadesłania tekstu przez autora oraz data uzyskania recenzji.

3. Redakcja przyjmuje materiały w wersji elektronicznej pod adresem e-mail: pallotti@poczta.onet.pl Wersja elektroniczna powinna być zgodna ze standardem Microsoft Word for Windows.

4. Plik zawierający artykuł powinien być nazwany od nazwiska i imienia autora artykułu. Np. Jan Kowalski winien nazwać plik zawierający jego artykuł: kowalski-jan.doc.

5. Artykuł nie powinien przekraczać 1 arkusza wydawniczego (22 strony) i liczyć do 40 000 znaków, licząc spacje oraz „przypisy dolne”. Objętość recenzji i sprawozdań nie powinna przekraczać połowy objętości arkusza wydawniczego.

6. Artykuł powinien posiadać następujące parametry: wielkość czcionki 12 pkt (typ czcionki Times New Roman); przypisy na dole strony – wielkość czcionki 10 pkt; odległość między wierszami 1,5 wiersza; jedna linia odstępu między kolejnymi częściami a tytułem artykułu; margines z lewej strony 30 mm, a pozostałe marginesy 25 mm.

7. Artykuł powinien mieć następujący układ:

7.1. Na stronie tytułowej podajemy dane autora, uczelnię w której pracuje, e-mail oraz nr ORCID

7.2. Tytuł artykułu.

7.3. Wprowadzenie.

7.4. Poszczególne części artykułu (numerowane cyframi arabskimi).

7.5. Zakończenie lub Podsumowanie.

7.6. Nota o Autorze: imię, nazwisko, tytuł i stopień naukowy, miejsce pracy, miejscowość oraz dla redakcji – adres do korespondencji, numer telefonu, adres poczty elektronicznej.

7.7. Streszczenie w języku polskim (do 100 -200 słów).

7.8. Słowa kluczowe w języku polskim.

7.9. Tytuł w języku angielskim.

7.10. Streszczenie w języku angielskim.

7.11. Słowa kluczowe w języku angielskim.

7.12. Bibliografia wykorzystanych publikacji w artykule według porządku alfabetycznego.

8. W przypadku problemów z tłumaczeniem w języku angielskim Redakcja dokona samodzielnie tłumaczenia na podstawie streszczenia i słów kluczowych w języku polskim.

9. Redakcja nie przyjmuje żadnych materiałów fotograficznych!

10. W tekście można stosować wyróżnienia (czcionka pogrubiona, podkreślenie, spacjowanie itp.),

11. Cytaty należy pisać czcionką prostą, w cudzysłowie.

12. W przypadku używania znaków specjalnych (tj. symbole logiczne, alfabet grecki czy hebrajski), należy drogą elektroniczną dostarczyć Redakcji plik z odpowiednią czcionką oraz artykuł w formacie PDF.

13. Autor powinien umieścić swoje imię i nazwisko w lewym górnym rogu pierwszej strony artykułu, wraz z afiliacją (np. PWT, Wrocław). Księża i osoby zakonne winni poprzedzić imię odpowiednim skrótem, zaś osoby zakonne po nazwisku winny zamieścić skrót zgromadzenia zakonnego, do którego należą.

14. Opublikowane w „Communio” będą od przyszłego roku (2019) w całości udostępniane w internetowej wersji czasopisma.

Reguły tworzenia przypisów „COMMUNIO”

  1. Dokumenty Kościoła

Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współ­czesnym „Gaudium et spes”, 34.

dalej można pisać: Sobór Watykański II, Gaudium et spes, 34.

Jan Paweł II, Enc. Redemptor hominis, 14.

Jan Paweł II, Adh. Christifideles laici, 6.

Jan Paweł II, Przemówienie w UNESCO, 2.06.1980, 14.

Papieska Rada ds. Środków Społecznego Przekazu, Etyka w reklamie, 5.

Kodeks Prawa Kanonicznego, kan. 834 § 1.

Katechizm Kościoła Katolickiego, 39.

2. Książki, artykuły, opracowania

1. Cytowanie fragmentu książki

J. Majka, Etyka społeczna i polityczna, Warszawa 1993, s. 307.

Następny przypis w pracy: J. Majka, Etyka społeczna…, s. 303.

2: Cytowanie fragmentu artykułu

J. Kondziela, Prawo naturalne jako podstawa społeczności międzynarodowej, „Roczniki Filozoficzne KUL”, nr 2(1970), s. 109-110.

Następny przypis w pracy:

J. Kondziela, Prawo naturalne…, s. 105.

3. Cytowanie artykułu (dokumentu) zawartego w pracy zbiorowej:

H. Skorowski, Prawa człowieka w służbie wolności, w:Prawa człowieka dzi­siaj i jutro, red. F. Mazurek, Lublin 1988, s. 23.

4. Cytowanie dokumentu zawartego w pracy pod redakcja jednego lub wielu autorów:

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, art. 17; w: Prawo międzynarodowe publiczne. Wybór dokumentów, red. A. Klimczak, Lublin 1995, s. 184-185.

5. Cytowanie dokumentu zawartego w pracy jednego lub wielu autorów:

Europejski pakt praw politycznych i obywatelskich, art. 23, w: H. Skorow­ski, Problematyka praw człowieka, Warszawa 1996, s. 217-218.

6. Jeśli przypisy dotyczy tego samego autora i tej samej książki, dokumentu, artykułu, itp. i następują po sobie, wtedy piszemy: Tamże, np.:

J. Majka, Taniec pośród mieczów, Wrocław 1991, s. 21.

Tamże, s. 44-45.

7. Jeśli przypisy dotycz, tego samego autora oraz innej, niż po­przedzająca, pozycji: książki, dokumentu, artykułu, itp., wtedy pi­szemy : „Tenże”, np.:

J.Majka, Taniec pośród mieczów, Wrocław 1991, s. 21.

Tenże, Filozofia społeczna, Warszawa 1988, s. 56.

8. Jeśli w pracy znajduje się kilka artykułów lub książek tego sa­mego autora, należy podać pierwsze wyrazy tytułu, które jedno­znacznie wskażą o który artykuł czy książkę chodzi, np.:

J.Majka, Etyka społeczna …, s. 319.

9. Jeśli nie cytujemy dosłownie słów autora; wtedy piszemy przed imieniem i nazwiskiem skrót: „Por.” (porównaj) lub „Por. tak­że” (porównaj także) w tym samym przypisie, jeśli chcemy wskazać również inną literaturę, np.:

Por. J.Majka, Etyka społeczna …, s. 319; por. także F. No­wak, Pojęcie solidarności globalnej, Warszawa 2000, s. 8.

10. Jeśli cytujemy tłumaczenie własne autora książki czy artykułu z języka obcego, wtedy piszemy: „cyt. za:”, np.:

Konferencja Episkopatu Francji, Globalisation, Paris 1999, cyt. za: F. No­wak, Pojęcie solidarności globalnej, Warszawa 2000, s. 18.

11. Jeśli książka ma podanych więcej niż trzech autorów i nie ma wskazanego redaktora książki, podajemy pierwszych trzech a na­stępnie wielokropek, np.:

     L. Casati, A. Bonora, G. Kuk …, Nauka społeczna Kościoła, Kraków 1998, s. 23.

12. Jeśli tekst pochodzi z internetu i nie można ustalić z jakiego czasopisma czy książki pochodzi, trzeba podać dokładny adres http i datę pobrania z internetu, np.:

     K. Mądel, Kościół i polityka w XXI wieku, w: http://www.kns.px.pl/wprowa­dzenie w problematykę KNS /Ks. Krzysztof Mądel – Pogadanki z KNS, [dostęp z dnia: 21.10.2018.

13. Jeśli tekst pochodzi z autoryzowanej płyty CD-ROM, trzeba podać miejsce wydania, rok wydania i referencje jeśli płyta zawie­ra spis treści, działy itp.:

J. Tischner, Idąc przez puste błonia, w: Jana Pawła 11 drogowskazy dla Pola­ków. Komputerowy zbiór wypowiedzi Ojca Świętego, Kraków 1999, ref. „opinie”.

14. Jeśli w cytowanej pozycji nie ma podanego roku lub miejsca, trzeba napisać w nawiasie (b. r.) – bez roku – lub (b. m.) – bez miej­sca, np.:

Z. Hierowski, Wstęp do Listu Papieża Piusa X11 do biskupów niemieckich, Ka­towice-Wrocław-Szczecin-Olsztyn [b. r.], s. 26.

15. Jeśli cytujemy hasło z encyklopedii, słownika lub leksykonu i pod hasłem nie ma podanego autora, trzeba umieścić przypis jak w przypadku dokumentów, np.:

Cywilizacja, w: Encyklopedia Powszechna, red. S. Cywiński, Warszawa 1999, t. 1, kol. – kolumna) 233-234.

16. Jeśli cytujemy hasło z encyklopedii, słownika lub leksykonu i po hasłem jest podany autor, trzeba umieścić przypis jak w przy­padku pracy zbiorowej np.:

S. Kowalczyk, Anamneza, w: Encyklopedia Katolicka, red. F. Gryglewicz, R. Łukaszyk, Z. Sułowski, Lublin 1985, t. 1, kol. 509-510.

17. Jeśli książka czy artykuł ma podtytuł, należy go wpisać po kropce, np.:

     J. Kondziela, Badania nad pokojem. Teoria i zastosowanie, Warszawa 1974, s. 5.