Kryteria recenzji artykułów

Zasady recenzowania artykułów publikowanych w Międzynarodowym Przeglądzie Teologicznym „Communio”

Poniższa procedura została opracowana na podstawie wytycznych Ministerstwa Nauki Szkolnictwa Wyższego, zawartych w dokumencie pn. „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce”, Warszawa 2011.

  1. Redakcja „Communio” kieruje się w procesie recenzowania artykułów kierowanych do publikacji zasadami: profesjonalizmu, anonimowości, obiektywizmu, bezstronności, zachowania  należytej staranności i unikania konfliktu interesów.
  2. Artykuły przysłane do publikacji w „Communio” są kierowane do Redaktora Naczelnego, który dokonuje oceny zgodności nadesłanych materiałów z zatwierdzonym przez Radę Naukową rocznym ramowym programem tematycznym „Communio”.
  3. Redaktor Naczelny, zgodnie z zasadą profesjonalizmu, kieruje nadesłane artykuły do recenzji przez dwóch niezależnych recenzentów, specjalizujących się w danej tematyce.
  4. Podczas procesu recenzowania zachowywana jest poufność oraz zasada anonimowości (nie ujawnia się autorom artykułów nazwisk recenzentów).
  5. W celu zachowania obiektywizmu, bezstronności oraz w celu eliminacji konfliktu interesów artykuły są przesyłane do recenzji osobom spoza jednostki, w której jest zatrudniony autor artykułu.
  6. W celu zachowania zasady należytej staranności w przypadku stwierdzenia znaczącej różnicy w ocenie Redaktor Naczelny kieruje artykuł do trzeciej recenzji.
  7. Redaktor Naczelny we współpracy z Redaktorem Tematycznym decyduje o przyjęciu do publikacji lub odrzuceniu artykułów.
  8. Autor jest informowany o wyniku dokonanej recenzji i decyzji redakcji o przyjęciu lub odrzuceniu artykułu.
  9. Recenzje w formie pisemnej są przechowywane w aktach Redakcji przez okres ……..
  10. W czwartym numerze kwartalnika jest publikowane zestawienie nazwisk recenzentów dokonujących oceny artykułów w danym roku.