KAPŁAŃSTWO: SAKRAMENT OJCA / PRIESTHOOD: A SACRAMENT OF THE FATHER

o. José GRANADOS DCJM
Pontifical University of Comillas, Madrid, Spain

DOI: 10.48224/COM-210-2020-40

Abstract

José Granados, in „Priesthood: A Sacrament of the Father”, begins with the human experience of fatherhood, which, if taken in all its breadth, changes our vision of the human person: „Fatherhood implies man’s generous openness to another «I» who, while belonging to the father’s existence…, is different from him with an irreducible novelty”. The mystery of human fatherhood is transformed in Jesus Christ: „By identifying fatherhood with the surrender of his own life, Christ… breaks definitively the link that ties fatherhood with mortality, that is, he assures a communication of life able to overcome the threshold of death by bestowing the new gift of the Spirit”. The sacrament of priesthood, by identifying the priest with Christ the head, allows the priest to participate in Christ’s communication of divine life. Priests are called to make visible the countenance of the divine father, the hidden source of all love.

Keywords: sacrament, priesthood, God the Father, identity, Jesus Christ, Church

Streszczenie

José Granados, w książce „Kapłaństwo: sakrament Ojca”, rozpoczyna od ludzkiego doświadczenia ojcostwa, które, jeśli zostanie wzięte w całości, zmienia naszą wizję osoby ludzkiej: „Ojcostwo oznacza wielkoduszną otwartość człowieka na inne„ ja” który, należąc do egzystencji ojca… , różni się od niego nieredukowalną nowością”. Tajemnica ludzkiego ojcostwa zostaje przemieniona w Jezusie Chrystusie: „Utożsamiając ojcostwo z oddaniem własnego życia, Chrystusem… zrywa definitywnie więź łączącą ojcostwo ze śmiertelnością, to znaczy zapewnia komunikację życia zdolną do pokonania progu śmierci przez udzielenie nowego daru Ducha”. Sakrament kapłaństwa, utożsamiając kapłana z Chrystusem Głową, pozwala kapłanowi uczestniczyć w przekazywaniu życia Bożego przez Chrystusa. Kapłani są wezwani do ukazywania twarzy Boskiego Ojca, ukrytego źródła wszelkiej miłości.

Słowa kluczowe: sakrament, kapłaństwo, Bóg Ojciec, tożsamość, Jezus Chrystus, Kościół

(dalsza część artykułu w wydaniu papierowym)

<<wstecz