Sporny element katolickiej liturgii chrztu. Naukowo-liturgiczne uwagi do modlitwy z egzorcyzmem / A contentious element of the Catholic liturgy of baptism. Scientific and liturgical remarks on prayer with exorcism

BENEDIKT KRANEMANN
University of Erfurt, Germany

DOI: 10.48224/COM-209-2020-159

Abstract

Prayers with exorcism are of theological and pastoral importance today. They are witnessing a picture of the world that, to many in the Church today, is inconceivable. This also explains the „marginalization” of this prayer. Religious rites and liturgies carry inherited performances, remaining – like prayer with exorcism – in ritual „compactness”, without having to be taken over by everyone. They are preserved, although they are not decisive moments in the course of the liturgy, perhaps that during the next reform they will be abandoned.

Keywords: baptismal liturgy, prayer with exorcism, evil,

Streszczenie

Modlitwy z egzorcyzmem mają dzisiaj teologicznie i pastoralnie duże znaczenie. Są one świadkami obrazu świata, który, dla wielu w Kościele dzisiaj, nie jest do pojęcia. Tym też tłumaczy się „marginalizacja” tej modlitwy. Religijne rytu i liturgie niosą ze sobą oddziedziczone przedstawienia, pozostające – jak modlitwa z egzorcyzmem – w rytualnej „zwartości”, bez konieczności przejęcia ich przez wszystkich. One są zachowane, chociaż nie stanowią momentów decydujących w przebiegu liturgii, być może, że w trakcie kolejnej reformy, zostaną zaniechane.

Słowa kluczowe: Liturgia chrzcielna, modlitwa z egzorcyzmem, zło,

(dalsza część artykułu w wydaniu papierowym)

<<wstecz