Bóg stwarza przestrzeń. Spojrzenie z ojcami Kościoła na ostatnią prośbę Ojcze nasz / God creates space. A look with the Church’s fathers at the last request of Our Father

S. JUSTINA METZDORF OSB
University of Cologne, Germany

DOI: 10.48224/COM-209-2020-108

Abstract

This article deals with the interpretation of the last verse of the Lord’s Prayer in the writings of the Fathers of the Church. Most of the interpretations are addressed to the newly baptized and are focused on the question of how life as a Christian can be mastered in a world that has turned away from the love and will of God.

Keywords: Lord’s Prayer, Church Fathers, Word of God, omnipotence, temptation, evil.

Streszczenie

Niniejszy artykuł dotyczy interpretacji ostatniego wersetu Modlitwy Pańskiej w pismach Ojców Kościoła. Większość interpretacji jest skierowana do nowo ochrzczonych i koncentruje się na pytaniu, jak życie chrześcijanina można opanować w świecie, który odwrócił się od miłości i woli Boga.

Słowa kluczowe: Modlitwa Pańska, ojcowie Kościoła, Słowo Boże, wszechmoc, pokusa, zło.

(dalsza część artykułu w wydaniu papierowym)

<<wstecz