Ale nas zbaw ode złego. Josepha Ratzingera/Benedykta XVI remedium na kryzys Kościoła / But deliver us from evil. Joseph Ratzinger/Benedict XVI remedy for the Church crisis

KS. DARIUSZ KULIŃSKI
John Paul II Catholic University of Lublin, Poland

DOI: 10.48224/COM-209-2020-81

Abstract

The reality of evil is an inseparable element of human existence. Jesus expresses this in the last prayer of the Lord. J. Ratzinger / Benedict XVI undertook the interpretation of the call but saved us from evil in Jesus of Nazareth. He noticed that human life polarizes between God and the evil one, implying – depending on the choice made – specific effects, good or evil. Therefore, the experience of evil is born of rejecting God as the only Lord who should be obeyed. The church – as the retired Pope noted – found itself in the current crisis succumbing to evil, and thus removing God from his first place and center of his existence, as well as disobedience and disregard of the Lord’s will. Summoning the last prayer of prayer, Our Father clearly shows that the Church will not solve this crisis alone. The only possible option is conversion and faith, giving up human solutions and re-trust and entrustment to God.

Key words: God, Church, Lord’s Prayer, evil, crisis

Streszczenie

                Rzeczywistość zła jest nieodłącznym elementem istnienia człowieka. Daje temu wyraz Jezus w ostatniej prośbie Modlitwy Pańskiej. Interpretacji wezwania ale nas zbaw ode złego podjął się J. Ratzinger/Benedykt XVI w Jezusie z Nazaretu. Zauważył on, iż życie człowieka polaryzuje się pomiędzy Bogiem i złym duchem, implikując – w zależności od dokonanego wyboru – konkretne skutki, dobra lub zła. Doświadczenie zła rodzi się zatem z odrzucenia Boga jako jedynego Pana, któremu należy się posłuszeństwo. Kościół – jak zauważył emerytowany papież – znalazł się w obecnym kryzysie ulegając złu, a więc usuwając Boga z należnego Mu pierwszego miejsca oraz centrum swojego istnienia, jak również nieposłuszeństwa i nieliczenia się z wolą Pana. Wezwanie ostatniej prośby modlitwy Ojcze nasz pokazuje wyraźnie, że Kościół sam tego kryzysu nie rozwiąże. Jedyna możliwa opcja to nawrócenie i wiara, rezygnacja z ludzkich rozwiązań i ponowne zaufanie i powierzenie się Bogu.

Słowa klucze: Bóg, Kościół, Modlitwa Pańska, zło, kryzys

(dalsza część artykułu w wydaniu papierowym)

<<wstecz