Poza tym „co ludzkie, arcyludzkie”. Przepaść zła i konieczność wybawienia z niego / Besides, “what’s human, arch-human.” The chasm of evil and the necessity of delivering from it

HOLGER ZABOROWSKI
Vallendar University of Philosophy and Theology, Germany

DOI: 10.48224/COM-209-2020-34

Abstract

Capture evil in three ways: metaphysically, physically and morally. Metaphysical evil is merely imperfection, physical evil is suffering, and moral evil is sin. When physical and moral evil are not necessary, metaphysical evil is in the essence of creation and is therefore necessary. From “so-called” or “human, arch-human” evil, no salvation is needed to change the poverty of human existence, if it is understood by salvation that God – and God alone – leads human being  to salvation as the fullness of his existence.

Keywords: Evil, sin, salvation, metaphysical evil, physical evil, moral evil

Streszczenie

Zło można ująć na trzy sposoby: metafizycznie, fizycznie i moralnie. Metafizyczne zło polega na zwykłej niedoskonałości, fizyczne zło na cierpieniu, a zło moralne jest grzechem. Kiedy zło fizyczne i moralne nie są konieczne, to zło metafizyczne znajduje się w istocie stworzenia i tym samym jest konieczne. Od „tak zwanego”, lub „ludzkiego, arcyludzkiego” zła nie jest konieczne żadne wybawienie, zmieniające biedę ludzkiej egzystencji, jeśli przez wybawienie rozumie się, że Bóg – i tylko Bóg – prowadzi człowieka do zbawienia jako pełni jego egzystencji.Słowa kluczowe: Zło, grzech, wybawienie, zło metafizyczne, zło fizyczne, zło moralne

(dalsza część artykułu w wydaniu papierowym)

<<wstecz