Teologia stworzenia w świetle wczesnochrześcijańskiego millenaryzmu / Theology of creation in the light of early Christian millenarianism

KS. MIROSŁAW MEJZNER SAC
Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw, Poland

DOI: 10.48224/COM-208-2019-45

Abstract

The article is an attempt to analyze the theology of creation in early Christian millenarian beliefs. On the example of the non-Asian environment in the pre-Constantine era, the genesis, essential elements and views of the main representatives of this trend are presented. The main purpose of the historical-theological analysis of these views is to capture the right and therefore still valid theological intuitions expressed in the concept of eschatological transformation of human being  and the universe. Complementing the whole analysis is the hypothesis that in early Christian millenarian beliefs and in contemporary pro-ecological movements there is – with all ideological divergence – a common longing for a beautiful renewed world.

Keywords: Eschatology, Millenarism, Millennial Kingdom, Cerynt, Papias, Apocalypse, Justin, Irenaeus, Resurrection, Paradise, Ecology, Laudato si’, Pope Francis

Streszczenie

Artykuł jest próbą analizy teologii stworzenia we wczesnochrześcijańskich wierzeniach millenarystycznych. Na przykładzie środowiska małoazjatyckiego w epoce przedkonstantyńskiej przedstawione są: geneza, zasadnicze elementy oraz poglądy głównych przedstawicieli tego nurtu. Zasadniczym celem historyczno-teologicznej analizy tych poglądów jest uchwycenie słusznych, a przez to wciąż aktualnych intuicji teologicznych, wyrażających się w koncepcji eschatologicznej przemiany człowieka i wszechświata. Dopełnieniem całości analiz jest hipoteza, że we wczesnochrześcijańskich wierzeniach millenarystycznych i we współczesnych ruchach proekologicznych istnieje – przy całej rozbieżności ideowej – wspólna tęsknota za pięknym odnowionym światem.

Słowa kluczowe: eschatologia, millenaryzm, tysiącletnie królestwo, Cerynt, Papiasz, Apokalipsa, Justyn, Ireneusz, zmartwychwstanie, raj, ekologia, Laudato si’, papież Franciszek