1000-letnie królestwo pokoju w Apokalipsie / Jana The millennial kingdom in the Revelation of John

HANS GEORG GRADL
University of Trier, Germany

DOI: 10.48224/COM-208-2019-32

Abstract

The millennial kingdom in the Revelation of John raises many questions. The history of interpretation gives different and disparate answers on central questions: Why is this earthly kingdom of peace necessary at all before the coming of the heavenly Jerusalem? How should the period of thousand years be understood: chronologically or metaphorically? The article offers an interpretation of Rev. 20:1—10 and a fresh understanding of the imagery of the apocalypse and the meaning of the millennial kingdom. John connects two different traditions and Jewish expectations: a national-earthly and a universal-heavenly reign. The realization of a period of peace on earth illustrates the goodness and the purpose of creation. The millennium represents a meaningful counter-image to the Pax Romana: a Pax Christiana, which is not based on violence and oppression, but on justice and dedication.

Keywords: Millennium, Apocalypse, Revelation of John, Rev 20:1-10, Messianic Reign, Thousand Year Reign

Streszczenie

Tysiącletnie królestwo w Objawieniu Jana rodzi wiele pytań. Historia interpretacji daje różne i odmienne  odpowiedzi na kluczowe pytania: Dlaczego to ziemskie królestwo pokoju jest w ogóle konieczne przed nadejściem niebieskiego Jeruzalem? Jak należy rozumieć okres tysiąca lat: chronologicznie czy metaforycznie? Artykuł zawiera interpretację Obj. 20: 1–10 oraz świeże zrozumienie metaforyki apokalipsy i znaczenia tysiącletniego królestwa. Jan łączy dwie różne tradycje i żydowskie oczekiwania: narodowe ziemskie i uniwersalne niebiańskie rządy. Realizacja okresu pokoju na ziemi ilustruje dobroć i cel stworzenia. Tysiąclecie stanowi dla Pax Romana znaczący kontr-obraz: Pax Christiana, która nie opiera się na przemocy i ucisku, ale na sprawiedliwości i poświęceniu.

Słowa kluczowe: Millennium, Apokalipsa, Objawienie Jana, Ap 20: 1-10, Panowanie mesjańskie, Panowanie tysiąclecia

(dalsza część artykułu w wydaniu papierowym)

<<wstecz