Karola Bartha wkład do teologii pracy / Karl Barth’s contribution to the theology of work

ADAM PŁACHCIAK
Wroclaw University of Economics, Poland

DOI: 10.48224/COM-207-2019-115

Abstract

The purpose of this study is to analyse Karl Barth’s contribution to the theology of work. Although the Swiss theologian accepts Protestant classical view of work as a vocation, he develops his own idea of work. Dealing with the subject of human work Barth puts a strong emphasize on a relationship rather than on principles.  This is important especially when the theology should provide reasonable arguments against the ideological support of his contemporary culture that created capitalism and the war.  The crucial point for Bart’s understanding of human work is the Command of God which calls man for the active life.  The author of Church Dogmatics believesthat there is a vital connection between God’s calling of man and man’s responsibility in the place of his calling. Such a responsibility must never be reduced just to the fulfilment of  man’s professional duties. It requires a total obedience to the concrete call of God in particular circumstances.  

Keywords: theology of work, Karl Barth, the Command of God, Protestantism, capitalism.

Streszczenie:

Zasadniczym celem niniejszego studium jest ukazanie wkładu Karla Bartha w rozwój teologii pracy. Chociaż Barth uznaje klasyczne protestanckie rozumienie pracy jako „powołania”, to jednak rozwija on własną koncepcję teologii pracy. Podejmując zagadnienie ludzkiej pracy szwajcarski teolog znacznie mocniej akcentuje rolę relacji niż zasad. Jest to szczególnie ważne, gdy teologia ma dostarczyć przekonujących argumentów przeciw kulturze wspierającej ideologię kapitalizmu i politykę wojny. Kluczowym punktem dla zrozumienia prezentowanej przez Bartha teologii pracy jest odniesienie do Przykazania. Autor Dogmatyki kościelnej jest przekonany, że między Przykazaniem a miejscem, w którym człowiek przez Boga jest zawezwany istnieje niepowtarzalna sytuacja odpowiedzialności. Owa odpowiedzialność konkretyzuje się nie tylko w spełnianiu przez człowieka obowiązków pracy zawodowej, ma ona znacznie głębszy sens, gdyż odnosi się do całkowitego posłuszeństwa Słowu Bożemu tu i teraz.

Kluczowe słowa: teologia pracy, Karl Barth, Boże przykazanie, protestantyzm, kapitalizm.

(dalsza część artykułu w wydaniu papierowym)

<<wstecz