Karola Bartha teologia małżeństwa / Karl Barth`s Thology of Marriage

ks. Piotr JASKÓŁA
University of Opole, Poland

DOI: 10.48224/COM-207-2019-84

Abstract

K. Barth is a continuator of the reformation theological tradition. Marriage in his teaching is included in the order of creation, not in the categories of sacramental grace. According to him, marriage is an image of God’s covenant with man. Thanks to faith, one can see a vocation and a task in a marriage. Marriage is thus, in its essence, a full, lasting, exclusive and institutional community of life.

Keywords: marriage, order of creation, sacrament, grace, community.

Streszczenie

K. Barth jest kontynuatorem reformacyjnej tradycji teologicznej. Małżeństwo ujmuje w porządku stworzenia, a nie w kategoriach sakramentalnej łaski. Małżeństwo jest według niego obrazem przymierza Boga z człowiekiem. Dzięki wierze można w małżeństwie dostrzec Boże powołanie i zadanie. Małżeństwo jest wtedy w swej istocie pełną, trwałą, ekskluzywną i instytucjonalną wspólnotą życia.

Słowa klucze: małżeństwo, porządek stworzenia, sakrament, łaska, wspólnota.

(dalsza część artykułu w wydaniu papierowym)

<<wstecz