Radość męczeństwa i realizacja Bożej Mądrości według Orygenesa / The joy of martyrdom and the realization of God’s Wisdom according to Origen

JACEK ZIELIŃSKI
University of Wrocław, Poland

DOI: 10.48224/COM-207-2019-7

Abstract

The text, referring directly to the theme of the writings of Origen of Alexandria Exhortation to Martyrdom, first discusses the aspiration and desire of its author to crown his life on the model of his Father Leonidas and described in the Second Book of the Maccabean Elazar and seven brothers with martyrdom. Understanding this goal, described as the ideal of the Christian life, is not possible without showing the three meanings of death that the Alexandriac puts forward in his Disputation with Heraclides and the nature of man and the three parts that define it: soma, psyche and pneuma. It is only against this background that both Orygenes’ desire to die a martyr’s death for Christ and to associate it with a state of full joy and happiness, which is the realization of the ideal of God’s Wisdom, becomes comprehensible.

Keywords: joy, martyrdom, Origen, the fathers of the church, philosophy, theology, reason, faith.

Streszczenie

Tekst odnosząc się wprost do tematyki pisma Orygenesaz Aleksandrii Zachęta do męczeństwa, w pierwszej kolejności omawia dążność i pragnienie jego autora, by życie swoje na wzór jego Ojca Leonidasa i opisanych w Drugiej Księdze Machabejskiej Eleazara i siedmiu braci zwieńczyć męczeństwem. Zrozumienie tego celu, określanego, jako ideał życia chrześcijańskiego nie jest możliwe bez ukazania trzech znaczeń śmierci, jakie Aleksandryjczyk przedkłada w Dyskusji z Heraklidesem oraz natury człowieka i wyodrębnionych przy jej omawianiu trzech określających ją części: soma, psyche i pneuma. Dopiero na tym tle zrozumiałe staje się zarówno pragnienie Orygenesa: ponieść śmierć męczeńską dla Chrystusa i wiązanie jej ze stanem pełnej radości i szczęścia, będącej  realizacją ideału Bożej Mądrości.

Słowa kluczowe: radość, męczeństwo, Orygenes, Ojcowie kościoła, filozofia, teologia, rozum, wiara.

„Żyć dzisiaj tak, jakbym wieczorem miał umrzeć jako męczennik”.

                                                                                                    (bł. Karol de Foucauld)

(dalsza część artykułu w wydaniu papierowym)

<<wstecz