THE GOSPEL OF CREATION AND THE TECHNOCRATIC PARADIGM: REFLECTIONS ON A CENTRAL TEACHING OF LAUDATO SI’ / EWANGELIA STWORZENIA I PARADYGMAT TECHNOKRATYCZNY: REFLEKSJE NAD KLUCZOWYM NAUCZANIEM LAUDATO SI’

Michal HANBY
Catholic University of America, USA

DOI: 10.48224/COM-206-2019-168

Abstract

Michael Hanbys “The Gospel of Creation and the Technocratic Paradigm: Reflections on a Central Teaching of Laudato Si’” explores how technology understood as both a hermeneutic of reality and a kind of historical fate affects every contemporary conception of human development. Drawing on the encyclical’s foundational principles, Hanby shows that there is a difference between having an environment and living in a world. Technology, with its peculiar form of abstraction, leads one to see only an environment conceived in terms of separate and unrelated “parts.” What is needed is an ontological recovery of creation: an integral ecology will include “a defense of creation that requires in turn the rebirth of natural philosophy and ultimately metaphysics as comprehensive and integrating forms of knowledge.”

Keywords: Gospel, creation, ecology, Technocratic Paradigm, environment, life, environmental protection

Streszczenie

Michael Hanby w artykule  „Ewangelia stworzenia i paradygmat technokratyczny: refleksje nad kluczowym nauczaniem Laudato Si” zgłębia problem, w jaki sposób technologia rozumiana zarówno jako hermeneutyka rzeczywistości, jak i rodzaj historycznego losu wpływa na każdą współczesną koncepcję rozwoju człowieka. Opierając się na fundamentalnych zasadach encykliki, Hanby pokazuje, że istnieje różnica między posiadaniem środowiska a życiem w świecie. Technologia, z jej swoistą formą abstrakcji, prowadzi do postrzegania jedynie środowiska pojmowanego w kategoriach oddzielnych i niepowiązanych ze sobą „części”. Potrzebna jest rekonstrukcja ontologiczna stworzenia: ekologia integralna obejmowałaby  „obronę stworzenia, które wymaga z kolei odrodzenia filozofii naturalnej i ostatecznie metafizyki jako wszechstronnych i integrujących form wiedzy”.

Słowa kluczowe: Ewangelia, stworzenie, ekologia, paradygmat technokratyczny, środowisko, życie, ochrona środowiska

(dalsza część artykułu w wydaniu papierowym)

<<wstecz