EKOTEOLOGIA I EKUMENIZM KOŚCIOŁÓW I WSPÓLNOT CHRZEŚCIJAŃSKICH W NORWEGII / ECOTHEOLOGY AND ECUMENISM WITHIN THE CHURCHES AND CHRISTIAN COMMUNITIES IN NORWAY

O. HALLVARD THOMAS HOLE OFM
Pontifical Faculty of Theology in Wroclaw, Poland

DOI: 10.48224/COM-206-2019-116

Abstract

Christianity is based on the Divine Revelation on creation, sin and salvation, a thus carries within itself the call for an ecological conversion in modern times. The unconcerned exploitation and extortion of nature is contradictory to the revealed truths on mankind’s vocation and responsibility. This belief gave birth to the idea of a Norwegian ecumenical project: Creation and sustainability. It was initiated by the Church of Norway and implemented by the Christian Council of Churches in Norway.

A conscious engagement in Christian care for the integrity of Creation needs a reliable and accurate theological basis. The ecumenical project of the Norwegian churches and Christian communities took upon itself to address this task. This article provides for a systematic, theological analysis of the theology of the project, and hence, exposes some deficiencies. There is a certain theological reductionism present within the project, but above all, the most critical point is the attempt to reinterpret the biblical and theological anthropology. Although there seems to be no direct negation of the human immortal soul, some aspects of the theology are reductionistic and in danger of opposing Christian orthodoxy.

This article shows that ecology remains a constant challenge for the Christian churches, and foremost demonstrates the need of an accurate study on the theological basis of Christian ecology.

Key words: Church of Norway, ecumenism, ecological project, ecotheology 

Streszczenie

Chrześcijaństwo, oparte na Bożym Objawieniu o stworzeniu, grzechu i zbawieniu, nosi w sobie wezwanie do nawrócenia ekologicznego. Wyzysk i niszczenie przyrody są sprzeczne z  prawdami objawionymi o powołaniu i odpowiedzialności człowieka.  Z takiego przekonania wyrastała idea norweskiego projektu ekumenicznego „Stworzenie i zrównoważony rozwój”, która powstała w Kościele Norweskim i została zrealizowana przez Radę Chrześcijańską Norwegii.

Świadome zaangażowanie chrześcijan na rzecz ochrony stworzenia domaga się jednak rzetelnego opracowania podstaw teologicznych. Projekt ekumeniczny norweskich kościołów i wspólnot chrześcijańskich, który jest omawiany w tym artykule, podjął się tego zadania. Analiza teologiczno – systematyczna tychże podstaw odsłania jednak niektóre braki w tym względzie. Wykazuje pewien redukcjonizm względem roli samej teologii, ale najbardziej krytycznym punktem okazała się próba reinterpretacji antropologii biblijnej i teologicznej. Nie występuje nigdzie wprost negacja istnienia duszy ludzkiej nieśmiertelnej,  ale pewne ujęcia mają charakter redukcjonistyczny i zagrażają ortodoksji chrześcijańskiej.

Z powyższego można wywnioskować, że ekologia stanowi ciągłe wyzwanie dla kościołów chrześcijańskich, a przede wszystkim potrzebna jest rzetelna praca nad jej podstawami teologicznymi. Słowa kluczowe: Kościół Norweski, ekumenizm, projekt ekologiczny, ekoteologia

(dalsza część artykułu w wydaniu papierowym)

<<wstecz