Liturgia Kościoła

Nr 10

Niezależnie od zmian związanych z czasem i różnic kulturowych, Służba Boża Kościoła jest możliwa tylko jako odpowiedź na tę Służbę, jaką Trójjedyny Bóg sam mu okazał i wciąż okazuje. Służba Boża jest bowiem w pierwszym rzędzie służbą Boga Kościołowi, Jego dziełem dla niezliczonej rzeszy sióstr i braci Jego Syna, gdyż liturgia Kościoła możliwa jest tylko i wyłącznie jako odpowiedź na Boże działanie. „Bóg niczego nie potrzebuje, ale człowiek potrzebuje wspólnoty z Bogiem. Chwałą człowieka jest trwać i wytrwać w służbie Bożej”.
I dlatego myśl o życiodajnym, co więcej: przebóstwiającym zespalaniu się Boga z człowiekiem stanie się poniekąd nicią przewodnią całego dzieła.
Część pierwsza zostanie poświęcona zstępowaniu Boga do człowieka, czyli katabatycznemu wymiarowi Służby Bożej – jako zaproszenia skierowanego do człowieka, aby wstąpił on do Bożej pełni życia. Treścią części drugiej będzie następstwo tego zaproszenia, czyli wznoszenie się człowieka do Boga, a więc anabatyczny wymiar Służby Bożej. Obie te części tworzą tzw. „liturgikę ogólną”, po której w częściach 3-6 pojawiają się problemy szczegółowe: sprawowanie Eucharystii, sakramenty i sakramentalia, Liturgia Godzin i Liturgia Słowa oraz Rok Liturgiczny.
Celem tej książki jest niewątpliwie przekazanie odpowiedniej wiedzy. O wiele ważniejszą jednak rzeczą jest umiłowanie Służby Bożej, pobudzenie i umocnienie Służby Bożej w wielu (Liturgia) oraz zmobilizowanie wielu wiernych do jeszcze większej czci Boga (Liturgia), tak by wewnątrz naszego świata mogła być żywo odczuwana obecność liturgii niebieskiej. A w nią właśnie trzeba się włączyć po to, by ludzie, a przez nich świat cały, mieli udział w chwale Stwórcy i Odkupiciela, i w ten sposób odkryli wreszcie swą prawdziwą godność i swe piękno. I dlatego niech modlitwa zaczerpnięta z Liturgii św. Bazylego, którą się zaczyna Pontyficale Kościoła greckiego obejmie wszystkich chrześcijan – niezależnie od ich miejsca w Kościele – jako powołanych do sprawowania Liturgii.
„Panie, nasz Boże, Ty nas stworzyłeś i wprowadziłeś w to życie, Ty nam ukazujesz drogi zbawienia, Ty nas obdarzyłeś przez swe Objawienie niebieskimi tajemnicami oraz ustanowiłeś w tej świętej służbie, uczyń nas, Panie, mocą Ducha Świętego, sługami Twojego Nowego Przymierza, liturgami Twoich swiętych tajemnic”.

SPIS TREŚCI

  • Anabasis: wznoszenie się człowieka ku Bogu
  • Indeks
  • Katabasis: zstępowanie Boga ku człowiekowi
  • Przedmowa
  • Sprawowanie Eucharystii
  • Sprawowanie Sakramentów Kościoła
  • Uświęcenie czasu 1: Liturgia Verbi – Liturgia Godzin
  • Uświęcenie czasu 2: Liturgia Roku Pańskiego

Lista numerów