Sakramenty Kościoła

Nr 9

Sakramenty są wydarzeniami łaski, kontynuującymi historię zbawienia dokonanego przez Chrystusa. Przez nie On sam przekazuje nam Siebie w Duchu Świętym – jako pewien odblask i uobecnienie swoich aktów zbawczych. Dochodzimy jednak do tego wniosku, wychodząc z faktu, że wiara chrześcijańska dostrzega we Wcieleniu Syna Bożego wydarzenie jedyne i niepowtarzalne, w którym przekazuje nam On siebie oraz ukazuje definitywnie prawdę o Bogu i człowieku. Wydarzenie to, mimo swego absolutnego charakteru, jest kontynuowane w Kościele dzięki ustanowieniu przez Chrystusa odpowiednich gestów oraz posłaniu Ducha Świętego. Dlatego też sakramenty są wydarzeniami, za pomocą których Kościół, z woli bożej, uobecnia jedyne i niepowtarzalne wydarzenie Jezusa Chrystusa. Udział w tajemnicy Syna Bożego Wcielonego oraz w życiu samego Boga urzeczywistnia się w ramach istnienia i działania Kościołą poprzez te gesty, które określamy w naszym przypadku mianem sakramentów. Sakrament chrześcijański jest bowiem tym wyjątkowym i szczególnym wydarzeniem, które urzeczywistnia i przekazuje dar Bożego życia Głowy wszystkim Jej członkom. Jest to zatem gest przekazujący życie Boże; daje on człowiekowi łaskę – poprzez wykonanie czynności materialnej, podpadającej pod zmysły.
Spotkanie z Jezusem w sakramentach ma charakter wybitnie obiektywny i jest tym wydarzeniem dostrzegalnym fizycznie, w którym sam Bóg się oddaje człowiekowi. To zaś spotkanie z Jezusem w sakramencie, dzięki energii Ducha Świętego działającego w tym znaku, jest ustanowioną przez samego Boga i uznaną przez Niego za odpowiednią metodą komunikowania się z ludźmi, określającą w jakimś stopniu specyfikę zbawienia, w którym On sam udziela się człowiekowi właśnie poprzez wydarzenie ludzkie, jak choćby spotkanie z uczniami, którzy wyznają i celebrują uroczyście tajemnice swej wiary w Chrystusie. Tak oto wydarzenie sakramentalne przekazuje człowiekowi życie Boże, sprawiając zarazem, iż staje sie on w sposób zdumiewający całkowicie nowym stworzeniem.
Wykładając sakramentalogię Kościoła, wyrażamy przekonanie, że dokonujące się w sakramentach konkretne, a zarazem wyjątkowespotkanie z Chrystusem jest tym wydarzeniem, które się aktualizuje w sposób sobie tylko właściwy w skutecznym znaku sakramentalnym. Jest to bowiem spotkanie w ramach znaku świętego. Sakramentalne wydarzenie zbawcze wynika ze spotkania z Chrystusem jako Głową swoich członków, tworzących jedno ciało Kościoła, który działa przez swoich szafarzy wykonujących znak obiektywnie skuteczny.


SPIS TREŚCI

  • Bierzmowanie. Wylanie darów Ducha Świętego
  • Eucharystia. Sakrament obecności Chrystusa i jedności Kościoła
  • Gest Sakramentalny
  • Mysterion i sacramentum w Piśmie świętym i tradycji
  • Namaszczenie chorych. Chrystusowe Pocieszenie chorych
  • Od chrztu do nowego stworzenia
  • Pokuta. Przebaczenie grzechów wiernym
  • Sakrament małżeństwa. Uświęcenie miłości małżeńskiej
  • Sakrament święceń. Słudzy Jezusa Chrystusa
  • Zakończenie

Lista numerów