Bóg trójjedynej miłości

Nr 6

Celem podręcznika jest teologiczne i duchowe wprowadzenie w misterium Trójcy Świętej, by stało się ono sercem wiary chrześcijańskiej. Relatywne znaczenie pracy teologicznej i zdolności ludzkiego wypowiadania się przeniknęło przedkładaną tutaj naukę o Trójcy Świętej. Świadomość ograniczeń możliwości poznawczych nie zmusiła jednak Ojców Kościoła do milczenia, lecz prowadziła ich do doksologii: w niej zespalało się napięcie wynikające z poszukiwań, odkryć i nowych dociekań. Z takim samym nastawieniem jest przekazywany ten podręcznik teologiczny – jako duchowa zachęta.

Węzłowym tekstem tego podręcznika jest modlitwa, którą św. Augustyn zakończył dzieło „De Trinitate”. Wywierające głębokie wrażenie słowa biskupa Hippony ukazują, z jakim samokrytycyzmem przyporządkowuje on tajemnicy trynitarnej własne próby jej wyjaśnienia i do sięgnięcia jej umysłem ludzkim. Św. Augustyn modli się słowami: Skoro przyjdziemy do Ciebie, ustanie ta wielość słów, które wypowiadamy nie dosięgając Ciebie, Ty jeden będziesz wszystko we wszystkim i bez końca będziemy wypowiadali jedno, chwaląc Cię w jedności i w Tobie stawszy się jednością.


SPIS TREŚCI

 • Bibliografia
 • Bóg trynitarnej miłości
 • Bóg Święty
 • Dziedzictwo Augustyna u Tomasza z Akwinu
 • Imię Boga
 • Indeks osobowy
 • Jahwe jako Ojciec Izraela
 • Jahwe jako Ojciec Jezusa Chrystusa
 • Jahwe jako Pan Przymierza
 • Jeden jedyny Bóg
 • Logika i sens traktatu
 • Ludzka mowa o Bogu
 • Nauka Augustyna o Trójcy Świętej
 • Prolegomena
 • Przedmowa
 • Sobór Nicejski i Konstantynopolitański
 • Spojrzenie w przeszłość i przyszłość
 • Struktura i zasięg dowodów na istnienie Boga
 • Ujęcia współczesne
 • Ujęcie antropologiczne
 • Ujęcie historyczno-filozoficzne
 • Uświęcająca bliskość Jahwe
 • Wczesnośredniowieczne wyznania wiary
 • Współczesny sprzeciw
 • Wykaz skrótów
 • Wyznanie Trójcy Świętej jako Regula fidei
 • Zagrożenia i ograniczenia
 • Średniowieczne sobory unijne
 • Żywotne potrzeby teologii

Lista numerów