Walka z Szatanem w teologii Szenudy III / Fight against Satan in theology of Shenouda III

KS. JAROSŁAW M. LIPNIAK
Pontifical Faculty of Theology in Wroclaw, Poland

DOI: 10.48224/COM-209-2020-118

Abstract

The purpose of this article is to show the problem of human’s fight against Satan in  theology of Pope of the Orthodox Coptic Church Szenuda III. These  problems are still valid because  the struggle between good and evil  has been going on since the beginning of the world. The subject matter  of angels, especially the fallen ones, is rarely described. Knowledge on  Szenuda’s  teaching on this subject is hardly ever undertaken at all.  Because Satan is treated cursorily, there are few studies and works from which information  could be drawn on this subject. This work is innovative. The secondary goal of the article is to remind us that Satan plays the role of the troublemaker and perpetrator of all  failures in our lives. The article explains that devil wars are directed against God and His followers. The article is based upon the teaching of Szenuda III, supported by thematic literature in the field of theology and selected texts from the Holy Bible.

 Keywords: Satan, fight, temptation, sin, humility

Streszczenie

Celem niniejszego artykułu jest ukazanie problemu walki człowieka z Szatanem w teologii papieża Ortodoksyjnego Kościoła Koptyjskiego Szenudy III. Poruszane tutaj problemy są wciąż aktualne, ponieważ walka dobra ze złem trwa od początku istnienia świata. Tematyka dotycząca aniołów, zwłaszcza tych upadłych jest rzadko opisywana. Problem nauczania Szenudy III na ten temat nie jest podejmowany prawie wcale. Ponieważ Szatan jest traktowany pobieżnie, niewiele jest opracowań i prac, z których można by zaczerpnąć informacji na ten temat. Niniejsza praca ma charakter nowatorski. Celem drugorzędnym artykułu jest przypomnienie o tym, że Szatan w naszym życiu odgrywa rolę mąciciela i sprawcy wszystkich naszych niepowodzeń. Artykuł wyjaśnia, że wojny diabelskie skierowane są przeciw Bogu i Jego wyznawcom. Artykuł oparty jest na nauczaniu Szenudy III, wsparty literaturą tematyczną z dziedziny teologii oraz wybranymi tekstami z Pisma Świętego.

Słowa kluczowe: Szatan, walka, pokusy, grzech, pokora

(dalsza część artykułu w wydaniu papierowym)

<<wstecz