Co znaczy: „Ale nas zbaw od Złego”? Przemyślenia egzegetyczne i systematyczne siódmej prośby Ojcze nasz / What does „deliver us from evil“ mean? Exegetical and systematical reflections on the seventh request of Lord’s prayer

MAGNUS LERCH
University of Viena, Austria

DOI: 10.48224/COM-209-2020-10


Abstract

How can you understand and assimilate our Lord’s Prayer repeated many times today? The author combines exegetical and systematic reflection. Based upon historical and critical research, the author shows that the meaning spectrum of the request is broader and the area of interpretation is more open than known interpretations allow, such as understanding the request strictly morally. In the background of the request is an existential experience of the power of evil, suffering and unhappiness which is prior to individual decisions and thus conditioning them. From that the author  goes to one of the biblical motifs metaphorically describing the power of evil and unhappiness and connects them with the relationship with human freedom in present times. The author also reflects on the problem of how to show hope for God’s saving, present action in history.

Keywords: Our Father, evil, suffering, theodicy, God’s action, omnipotence, freedom.

Streszczenie

Jak można dzisiaj rozumieć i przyswoić sobie wypowiadaną wiele razy prośbę Ojcze nasz? Autor łączy ze sobą refleksję egzegetyczną i systematyczną. Na bazie historyczno-krytycznych badań pokazuje, że spektrum znaczeniowe prośby jest szersze, a obszar interpretacji bardziej otwarty niż pozwalają na to przypuszczać znane interpretacje, np.: rozumiejące prośbę ściśle moralnie. W tle prośby jest egzystencjalne doświadczenie mocy zła, cierpienia i nieszczęścia uprzednie względem indywidualnych decyzji i przez to je warunkujące. Od tego przechodzi autor do jednego z motywów biblijnych opisujących metaforycznie moc zła i nieszczęścia i łączy ich związek z ludzką wolnością w czasach obecnych. Autor poddaje też refleksji problem, w jaki sposób można ukazać nadzieję na zbawcze, obecne w historii działanie Boga.

Słowa kluczowe: Ojcze nasz, zło, cierpienie, teodycea, działanie Boga, wszechmoc, wolność.

(dalsza część artykułu w wydaniu papierowym)

<<wstecz