EKOLOGICZNE PODEJŚCIE DO PROKREACJI / ECOLOGICAL APPROACH TO PROCREATION

NATALIA TRZECIAK
Medical University of Wrocław, Poland

DOI: 10.48224/COM-206-2019-196

Abstract

Just as ecosystems that function naturally can be disturbed by the human activity, so the human sexuality is exposed to anti-ecological and unnatural activities. An example of this is the use of contraception. In spite of the harmfulness shown in research, and thus immorality of this form of interference in the human body, methods such as hormonal contraception or intrauterine devices are used on a large scale. An alternative to them are methods of natural family planning which show features much closer to the hypothetical „ideal method” and in no way „pollute” fertility, and thus can be considered as fully ecological ones.

Keywords: ecology of procreation, natural family planning, contraception.

Streszczenie

Tak jak ekosystemy, które funkcjonują naturalnie, mogą być zakłócane działalnością człowieka, tak samo ludzka płciowość narażona jest na antyekologiczne i nienaturalne działania. Przykładem tego jest stosowanie antykoncepcji. Pomimo wykazywanej w badaniach szkodliwości, a więc i niemoralności,  tej formy ingerencji w organizm ludzki, na szeroką skalę stosowane są metody takie jak antykoncepcja hormonalna czy wkładki wewnątrzmaciczne. Alternatywą dla nich są metody naturalnego planowania rodziny, które wykazują cechy znacznie bliższe hipotetycznej „metodzie idealnej” i w żaden sposób nie „zanieczyszczają” płodności, a dzięki temu mogą być uznane za w pełni ekologiczne.

Słowa kluczowe: ekologia prokreacji, naturalne planowanie rodziny, antykoncepcja.

(dalsza część artykułu w wydaniu papierowym)

<<wstecz